ශාඛා ජාලය

බස්නාහිර පලාත පුරා පැතිරුනු අපගේ ශාඛා ජාලය වෙතින් ඔබගේ අවශතාවයන් සපුරා ගන්න.

ප්‍රධාන කාර්යාලයීය ශාඛාව

අංක 615, අවිස්සාවේල්ල පාර, මුල්ලේරියාව නව නගරය
දුරකථන: 011 256 9806
ෆැක්ස්: 011 241 8870
විද්‍යුත් තැපෑල: coopbank@sltnet.lk, bdcoopbank@gmail.com


 

හංවැල්ල ශාඛාව

අංක 175/1 ඒ, පහල හංවැල්ල, හංවැල්ල
දුරකථන: 0362 253 497
විද්‍යුත් තැපෑල: hanwellabranch@gmail.com


 

අතුරුගිරිය ශාඛාව

අංක 6/1 සී, බොරැල්ල පාර, අතුරුගිරිය
දුරකථන: 0112 762 850
විද්‍යුත් තැපෑල: athurugiriyabranch@yahoo.com


 

කොට්ටාව ශාඛාව

අංක 181 ඩී, හොරණ පාර, කොට්ටාව
දුරකථන: 0112 780 835
විද්‍යුත් තැපෑල: kottawabranch@yahoo.com


 

කිරුළපන ශාඛාව

අංක 2/බී, ස්ටැෆර්ඩි පාර, කිරුළපන, කොළඹ 06
දුරකථන: 0112 582 141
විද්‍යුත් තැපෑල: kirulapanabranch@gmail.com


 

පිලියන්දල ශාඛාව

අංක 239/ඒ/1, හොරණ පාර, පිළියන්දල.
දුරකථන: 0112 619 115
විද්‍යුත් තැපෑල: piliyandalabranch@gmail.com


 

ගොඩගම ශාඛාව

අංක 145/1, හයිලෙවල් පාර, ගොඩගම, හෝමාගම
දුරකථන: 0112 894 842
විද්‍යුත් තැපෑල: godagamabranch@gmail.com


 

කොළොම්පුර ශාඛාව

අංක 11, සොන්ඩර් පෙදෙස, කොළඹ 12
දුරකථන: 0112 421 741
විද්‍යුත් තැපෑල: kolompurabranch@gmail.com


 

සීතාවක පුර ශාඛාව

අංක 400, කෙළින් වීදිය, පුවක්පිටිය.
දුරකථන: 036 22 33 711
විද්‍යුත් තැපෑල: puwakpitiyabranch@gmail.com


 

කඩුවෙල ශාඛාව

අංක 127/1/ඒ, කොතලාවල, කඩුවෙල
දුරකථන: 0112 537 650
විද්‍යුත් තැපෑල: malabebranch@gmail.com


 

කෝට්ටේ ශාඛාව

අංක 919, ඇතුල් කෝට්ටේ, කෝට්ටේ
දුරකථන: 0112 869 735
විද්‍යුත් තැපෑල: kottebranch@gmail.com


 

මොරටුව ශාඛාව

612A, ගාලු පාර, රාවතාවත්ත, මොරටුව
දුරකථන: 011-2643043
විද්‍යුත් තැපෑල: moratuwabranchbdb@gmail.com

 

මීගමුව ශාඛාව

59, කොළඹ පාර, මීගමුව
දුරකථන: 031-2235012
විද්‍යුත් තැපෑල: nigambobranch@gmail.com

 

කඩවත ශාඛාව

අංක 623ඒ, නුවර පාර, ඇල්දෙණිය, කඩවත.
දුරකථන: 011-2929300
විද්‍යුත් තැපෑල: kadawathbranch@gmail.com
 

හොරණ ශාඛාව

171/බී, රත්නපුර පාර, හොරණ
දුරකථන: 034-2263844
විද්‍යුත් තැපෑල: horanabranch1@gmail.com

 

පස්යාල ශාඛාව

අංක 63/3A, නුවර පාර, පස්යාල.
දුරකථන: 033-2284038
විද්‍යුත් තැපෑල: pasyalabranch@gmail.com

 

දිවුලපිටිය ශාඛාව

අංක 14 වෙළඳසැල, දිවුලපිටිය බස් නැවතුම්පොල
දුරකථන: 031-2243290
විද්‍යුත් තැපෑල: divulapitiyabranch@gmail.com

 

මතුගම ශාඛාව

නො. 189, පළමුවන මහල, අගලවත්ත පාර, මතුගම
දුරකථන: 034-2295288
විද්‍යුත් තැපෑල: mathugamabranch2@gmail.com

 

මිනුවන්ගොඩ ශාඛාව

නො. 12/1, වේයන්ගොඩ පාර, මිනුවන්ගොඩ
දුරකථන: 0112 – 282110
Email: minuwangodabranch@gmail.com


 

දෙමටගොඩ ශාඛාව

නො: 103, කොළොන්නාව පාර, දෙමටගොඩ
Phone: 0112 684 961
Email: dematagodabranch@gmail.com