අප අමතන්න

සාමාජිකත්වය, ණය හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සේවා ඇතුළුව ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු දැන ගැනීම සදහා සමුපකාර රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද අප හා සම්බන්ධ වන්න.

ප්‍රධාන කාර්යාලය

රාමවික්‍රම සමුපකාර මන්දිරය
අංක 615, අවිස්සාවේල්ල පාර, මුල්ලේරියාව නව නගරය

දුරකථන: 011 256 9806, 011 241 8225, 011 254 9888
ෆැක්ස්: 011 215 7100, 011 215 7111
විද්‍යුත් තැපෑල: coopbank@sltnet.lk, bdcoopbank@gmail.com


ලියාපදිංචි අංකය: බප/සමු/ප්‍ර/05

ලියාපදිංචි දිනය: 2002-03-01

1972 අංක 05 දරණ සමුපකාර සමිති පනත හා 1998
අංක 03 දරණ බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සමිති ප්‍රඥප්තිය
අනුව ස්ථාපිතයි.