ඡායා රූ

සල්මල් උයන ඉන්ධන පිරවුම් හල විවෘත කිරීම

ලෝක ළමා දිනය 2019

ස්ථිර පත්වීම් ලබාදීමේ උත්සවය 2019-09-06

  

මොරටුව ශාඛාව විවෘත කිරීම

කෝට්ටේ ශාඛාව විවෘත කිරීම

දෙමටගොඩ ශාඛාව විවෘත කිරීම - 2019-02-22

   

17වන සංවත්සර සැමරුම 2019-02-07 දින...

  

2019 නව වසරේ ගණු දෙනු

 

2019 ජනවාරි මස 1 වන දින සී/ස ව්‍යාපාර සංවර්ධන සමුපකාර සමිතියේ ජංගම රථයේ ගමන ඇරඹූ වගයි…

    

ලෝක ළමා හා වැඩිහිටි දින සැමරුම - 2018

මහා සභාව - 2018-09-29

මතුගම ශාඛාව විවෘත කිරීම – 2018-07-25

ලේ දන්දීමේ මහා පිංකම - 2018-05-06

 

2018 මැයි ගං වතුර උවදුර

කාර්ය මණ්ඩල වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවය - 2018

සිංහල හා දෙමල අළුත් අවුරුදු සැමරුම - 2018

    

16 වන සංවත්සර සැමරුම 2018-02-07 දින...

  

පස්වන සංවත්සරය හා නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත් කර ගැනීම

සීමාසහිත ව්‍යාපාර සංවර්ධන සමුපකාර සමිතිය සමුපකාර රක්ෂණ සමාගම සමග අත්වැල් බැඳ ගනී.

 

සීමාසහිත ව්‍යාපාර සංවර්ධන සමුපකාර සමිතියේ ප්‍රධාන කාර්යාලයීය ශාඛාව නවීකරණය වේ.

   

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය - 2017 මාර්තු 07

15වන සංවත්සරය – 2017-02-07

ලෝක ළමා හා වැඩිහිටි දින සැමරුම – 2016

හොරණ ශාඛාව විවෘත කිරීම

ලේ දන්දීමේ මහා පිංකම - 2016-05-08

මහා සභාව 2016

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය - 2016 මාර්තු 08

ලෝක ළමා දිනය 2015

මහ සභාව 2015-06-27

   

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය - 2015 මාර්තු 08

2015-01-01 අවුරුදු ගණු දෙණු

මානුෂීය ආධාර අනුරාධපුරයේදී

සිව් වන ත්‍රෛවාර්ෂික සංවත්සරය