නව පුවත්

සල්මල් උයන ශාඛාව හා ඉන්ධන පිරවුම් හල…
 

ස්ථිර පත්වීම් ලබාදීමේ උත්සවය 2019-09-06…
 

අපගේ නව ශාඛාවක් දෙමටගොඩදී…

 

 17වන සංවත්සර සැමරුම 2019-02-07 දින…

 ඔබේ හදිසි අවශ්‍යතාවය සඳහා රන් පවුමට වැඩිම අත්තිකාරම් මුදලක් අපෙන්…

 2019 ජනවාරි මස 1 වන දින සී/ස ව්‍යාපාර සංවර්ධන සමුපකාර සමිතියේ ජංගම රථයේ ගමන ඇරඹූ වගයි…

 

2002 වසරේදී ‍ඓතිහාසික මුල්ලේරියාව පුරවරයේදී ගමන් ඇරඹූ සීමාසහිත ව්‍යාපාර සංවර්ධන සමුපකාර සමිතිය, ජාත්‍යන්තර සමුපකාර සංකල්පයන් පෙරදැරි කරගනිමින්, ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවගේ දිවි පැවැත්ම වඩා යහපත් තලයකට නැංවීමේ අරමුණින්, විවිධ මූල්‍ය හා මූල්‍ය නොවන සේවා ලක් වැසියන් වෙත තිලිණ කරන වගයි.

   

  ණය සේවා  

ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත දියුණු කරගැනීම පිණිසත්, අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙනුත්, එමෙන්ම උත්සව. සංචාර ආදී වෙනත් කටයුතු වෙනුවෙනුත් ණය සේවා රැසක් ...

  ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සේවාවන්  

පහසුවෙන් මූල්‍යමය මෙන්ම මූල්‍යමය නොවන සේවාවන් රැසක්ද, කාන්තා සුබසාධනයද ඇතුලත්ව එම ජනතා සුබ සිද්ධියද වෙනුවෙන් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය අංශයෙන් ...


  ශාඛා ජාලයකින් යුතුව  

ඵලදායී සේවාවක් සාමාජිකත්වය වෙත ලබාදීමේ අරමුණින් බස්නාහිර පලාත පුරා පැතිරුනු ශාඛා ජාලය ...

  ජනතාවගේම සමුපකාරයක් 

ව්‍යවසායකත්ව ගති ලක්ෂණ ඇති, හැකියාව වත්කම් ලෙස සිතන පුරවැසියන් සදහාම, සමුපකාර ප්‍රතිපත්ති තුළින් දියුණුව සැළසීමේ අරමුණින් ...