උපහාර ණය හා ප්‍රණාම ණය

උපහාර ණය

මේ පිළිබඳ විස්තර නුදුරු දිනකදී ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.


 

ප්‍රණාම ණය

මේ පිළිබඳ විස්තර නුදුරු දිනකදී ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.