ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සේවා

කොළඹ වැනි නාගරික ප්‍රදේශවල මෙන්ම, ඉන් දුර බැහැර ග්‍රාමීය පෙදෙස් වල දිවි ගෙවන, මූල්‍ය ආයතනවල පිහිට ලබාගැනීමට අසීරු ජන කොටස් වෙත මූල්‍යමය මෙන්ම මූල්‍යමය නොවන සේවාවන්ද සැපයීමේ අරමුණින් යුතුව අපගේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය අංශය ඇරඹින. ඒ අනුව, කාන්තා සුබසාධනයද ඇතුලත්ව එම ජනතාවගේ සුබ සිද්ධිය වෙනුවෙන් වැඩ සටහන් රැසක් අප ආයතනය මගින් ක්‍රියාවට නැංවේ.


 

අරමුණු

  • මූල්‍යමය මෙන්ම මූල්‍යමය නොවන සේවාවන් මගින් දුගී ජන කොටස් බල ගැන්වීම
  • ප්‍රාථමික, ද්විතීයික, හා වෘත්තීය පුහුණු අවස්ථා වැඩි දියුණු කිරීම
  • දරුවන් රැකගැනීම හා ලමා අපචාර වැලැක්වීම
  • ලිංගික සමානාත්මතාවය දිරිගැන්වීම
  • පරිසරය සුරැකුම