විවිධ ව්‍යාපෘති

එයාටෙල් සිම්පත් අලෙවිය හා බිල්පත් ගෙවීම

 

  

 • Dialog eZcash
 • Dialog බිල්පත් ගෙවීම්
 • Dialog රී-ලෝඩ්
 • Dialog CDMA සම්බන්ධතාවයන්
 • Dialog රූපවාහිනී සම්බන්ධතාවයන්
 • විදුලි බිල්පත් ගෙවීම
 • ජල බිල්පත් ගෙවීම
 • Hutch රී-ලෝඩ්
 • Etisalat රී-ලෝඩ්


 

 • මොබිටෙල් බිල්පත් ගෙවීම
 • ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් බිල්පත් ගෙවීම
 • විදුලි බිල්පත් ගෙවීම
 • ජල බිල්පත් ගෙවීම
 • AIA/UNION ASSURANCE/SRI LANKA INSURANCE/NSB


 

   ව්‍යවසාය ප්‍රණාම වට්ටම් කාඩ්පත


 

   සමුපකාර රක්ෂණය

 • වාහන පූර්ණ රක්ෂණාවරණය
 • වාහන තෙවන-පාර්ශ්ව රක්ෂණාවරණය
 • පුද්ගල/ව්‍යාපාර/සංචාරක/දේපළ රක්ෂණාවරණය


 

   ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව

 • වාහන පූර්ණ රක්ෂණාවරණය
 • වාහන තෙවන-පාර්ශ්ව රක්ෂණාවරණය
 • පුද්ගල/ව්‍යාපාර/සංචාරක/දේපළ රක්ෂණාවරණය


 

   සෙලින්කෝ රක්ෂණ

 • වාහන පූර්ණ රක්ෂණාවරණය
 • වාහන තෙවන-පාර්ශ්ව රක්ෂණාවරණය
 • පුද්ගල/ව්‍යාපාර/සංචාරක රක්ෂණාවරණය
 • ළමා සෞඛ්‍ය රක්ෂණය


 

විදේශ ගමන්

මේ පිළිබඳ විස්තර නුදුරු දිනකදී ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.